Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar

Agenda Årsmöte

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare), som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 60 dagar före mötet. Gäller också för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) i förekommande fall en till två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  d) ett auktoriserat revisionsbolag
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
 13. Övriga frågor

Boo FF:s stadgar

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub