Boo FF - Trygg Förening
Aae

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev barnkonventionen, som har funnits sedan 1989, inräknat i svensk lag. Det betyder att barns rättigheter får högre status och kommer behövas tas på större allvar i samhället. Barnkonventionen gäller nu som övriga lagar, till exempel socialtjänstlagen, skollagen och föräldrabalken. I mål och ärenden som rör barn ska barnkonventionen och annan lagstiftning beaktas när beslut fattas. Till exempel om en socialsekreterare ska fatta ett beslut som rör ett barn ska både socialtjänstlagen och barnkonventionen användas.

12 februari 2020 erbjöd Boo FF en föreläsning gällande Trygga Idrottsmiljöer och Barnkonventionen. Föreläsare var Charlotte Ovefelt, Riksidrottsförbundet Idrottsutbildarna och Cecilia Åhl, Unicef Sverige. För er som inte hade möjlighet att närvara (gick miste om något riktigt bra :-)) kan ni ta del av innehållet här samt hitta fler länkar för mer information.

Film: Hur kan du som vuxen stötta barn som idrottar?

Viktigt för Boo FF
Barnkonventionen i ett idrottssammanhang och Boo FFs vilja att utveckla vår förening, så att den blir så bra som möjlig för barn, kan sammanfattas med en tänkvärd film. Vi arbetar också kontinuerligt för att vara en trygg förening och barnkonventionen binder samman det arbetet som en röd tråd.

Om ni har frågor kring hur vi i Boo FF arbetar med barnkonventionen eller om det finns oro för att ett barn far illa så vill vi att ni tar kontakt.
Klubbchef: Jörgen Alevad, Tel: 0733984122
Ordförande: Thomas Forslund, Tel: 0706339086

Vi har också en larmtelefon och möjlighet att ta in skriftliga orosanmälningar. Se här: Orolig- något att berätta?

Om ni vill rådfråga eller lyfta ett ärende ni inte känner har följts upp inom Boo FF kan ni kontakta RF- SISU Stockholm. Helen Alpstig, Sakkunnig, Barn- och ungdomsidrott, 08-627 40 11, helen.alpstig@rfsisu.se

På denna sida "Trygg Förening" hittar ni mer information om vårt arbete med barnens spelregler och trygg idrott.

Tre perspektiv att ha med sig när vi pratar om barnkonventionen:

Barnrättsperspektiv
Barn har rättigheter och beslut och handlingar som rör barn ska utgå från barnkonventionen.

Barnperspektiv
Vuxna tänker sig in i barns situation, funderar över hur besluten påverkar barn och vad som egentligen blir bäst för dem.

Barnets perspektiv
Barn är unika och självständiga individer med egna synsätt och uppfattningar. För att få ett barns perspektiv i en fråga krävs att vi vänder oss till barnen, lyssnar på dem och hör hur de ser på beslut och verksamheter.

Länkar till bra information, filmer och dokument

Presentationen från föreläsningen till Cecilia Åhls föreläsning 12 februari

Diskussionsunderlag kring Barnkonventionens fyra grundprinciper

Kontakta för råd och stöd när barnkonventionen inte följs i idrottsverksamhet för barn. Bäst är då att kontakta RF-SISU Stockholm.
Helen Alpstig, Sakkunnig, Barn- och ungdomsidrott, 08-627 40 11, helen.alpstig@rfsisu.se

Handbok för idrottsledare
UNICEF Sverige vill bidra till att öka kun­skapen och stärka efter­levnaden av barn­konven­tionen i den svenska förenings­idrotten. Hand­boken foku­serar sär­skilt på barn­konven­tionens fyra grund­prin­ciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveck­ling samt barns rätt att ut­trycka sin åsikt och få den respek­terad. Målet är att hand­boken ska inspi­rera fler idrotts­ledare till att disku­tera och skapa verk­samhet som är trygg och bra för barn --> Handbok för idrottsledare

Filmer
"En film om barnkonventionen för yngre barn"
"Om barnkonventionen"
"Getting Into the Game"
"Just a Kid"

Information
Vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag?
"Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, en individuell klagomekanism för barn"
Barnkonventionen, full text
Barnkonventionen, kort format

Barnombudsmannens verktyg för barnrätt i praktiken

Idrottens styrdokument, som säger att barnkonventionen ska följas
Barnkonventionen. En guide till idrottsföreningar och förbund,
RF Stadgar
Idrotten vill - idrottsrörelsens idéprogram och värdegrund
Uppförandekod, anvisningar till värdegrunden
Anvisningar för barn- och ungdomsidrott (revideras och kommer vara klara under våren, typ mars/april)
Strategi 2025

Barnkonventionen på andra språk än svenska

عن إتفاقية حقوق الطفل .Om barnkonventionen - textad på arabiska,

About the Conventionen on the Rights of the Child (CRC). Om barnkonventionen - textad på engelska,

Hos Barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på följande språk: dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska.
Läs mer här.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub